โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2562 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม๋
ที่   91 /  2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562