โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดฟ้อนเล็บ งาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   90 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดฟ้อนเล็บ
งาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 

สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562