โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  64  / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561