โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ภาคฤดูร้อน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   38  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ภาคฤดูร้อน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2562