โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   30 /  2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7

ประจำปี พ.ศ.2561

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561