โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  28 / 2563

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563