โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากร ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน การทดสอบความรู้ทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   02 / 2561

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากร ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน

การทดสอบความรู้ทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 4 มกราคม 2561