โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 03  / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี  2561

ลงวันที่ 4 มกราคม 2561