โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  108 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ

“การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน 2562