โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  88 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่และสนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560