โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  74 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561