โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม “อบรมครูที่ปรึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  62 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม

“อบรมครูที่ปรึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561