โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม “Effective Teaching for Large Classes with Let’s Go”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  37 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม “Effective Teaching for Large Classes with Let’s Go”

สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2562