โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2