โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  29  / 2562

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 

สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562