โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  4  / 2564

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564

สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564