โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 3



 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  19 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 3

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562