โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูอนามัยโรงเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  18 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูอนามัยโรงเรียน

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562