โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  2  / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2561

สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2562