โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  01 / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

ลงวันที่ 3 มกราคม 2561