โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 139 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ

สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561