โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2660