โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน แผนกปฐมวัยคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 131 / 2560 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน แผนกปฐมวัย ลงวันที่ 29 กันยายน 2560