โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕60คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 129 / 2560

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 26 กันยายน 2560