โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมร่างหลักสูตรโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  108 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมร่างหลักสูตรโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี)

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเป็นลำดับขั้นพัฒนาไปสู่การมี PA literacy

ลงวันที่ 7 กันยายน 2560