โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  87  / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ลวันที่ 3 สิงหาคม 2560