โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐานคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 84  / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน

ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา (ในส่วนภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ 2560

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560