โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  83 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา 

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560