โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 9คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  17  / 2561

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่  9

ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561