โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น



กำหนดการรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องเรียนของนักเรียน