โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 146 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

ประจำปีการศึกษา  2560

ลงวันที่ 1 พศจิกายน 2560