โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา เพิ่มเติมคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 147 / 2560

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษา เพิ่มเติม

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560