โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  89   / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562