โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและ การจัดการขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  ที่   70 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและ
การจัดการขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562