โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2563



คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  3  / 2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2563

สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564