โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่   1    / 2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน

สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563