โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “ยี่เป็งรำลึก” ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  124 / 2562

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการ ยี่เป็งรำลึก” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย 

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562