โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   88 / 2562

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562