โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้อำนวยการอาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารนางปริยาพร กองคำ
รองผู้อำนวยการ

อาจารย์นางสาวกรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย
ครูปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ มณีวรรณ
ครูปฏิบัติการ

นางสาวรำพึง โนพวน
ครูปฏิบัติการ

นายฉลอง ทรายแก้ว
ครูปฏิบัติการ

นางสาวธันย์ชยา บุญทา
ครูปฏิบัติการ

นางศุภกัญญา เพชรบุรี
ครูปฏิบัติการ

นางสาวกัญญนัทธ์ ศิริ
ครู

นางสาวดวงกมล พวงลังกา
ครูปฏิบัติการ

นางวรารัตน์ หมอดู
ครูปฏิบัติการ

นายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา
ครูปฏิบัติการ

นางศิราณี แพทอง
ครูปฏิบัติการ

นางสาวธัญญารัตน์ แซวหลี
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน

นางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์
ครูปฏิบัติการ

นางสาวปรวิศา นำบุญจิตร์
ครูปฏิบัติการ

นายไพรสันต์ สุวรรณศรี
ครูปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย อินทะวงค์
ครูปฏิบัติการ

นายพิเชษฐ์ คนสูง
ครูปฏิบัติการ

นายทศพล ยานันท์
ครูปฏิบัติการ

นายจักรกฤษณ์ แสนใจ
ครูปฏิบัติการ

นางชนิตา อิศรเสนา
ครูปฏิบัติการ

นายบุญรัตน์ สดใส
ครูปฏิบัติการ

นางสาววรรณวิไล เม็งทอง
ครูปฏิบัติการ

นางธนิดา ปิ่นแก้ว
ครูปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
ครูปฏิบัติการ

นายกันตภณ วิชัยทา
ครูปฏิบัติการ

นางสาวทิพานัน นันตาราช
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน

นางนงลักษณ์ เฮืองโฮม
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน

นางเกศแก้ว มีทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน

นางณิชกานต์ รินยศ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน

นางสาวศิริญญา สุริยะ
ครูปฏิบัติการ

นางสาวดวงกลม ลือศักดิ์
ครูปฏิบัติการ

นักวิชาการ/บุคลากรนางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกิตสชนม์ ศรีตุลา
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรัญญา ปิยะจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นางดาวเรือง นันตาราช
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางสาวบัวลอย คงคล
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางจันทร์ดี คงคล
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางสุถิรนันท์ บุตรพรม
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางลำครอง สวัสสิงคะ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5574