โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

 

 

ความหมายของศิลปะ

          ศิลปะ  คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือ ความเชื่อทางศาสนา 

( พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2530 )

 

                

       ศิลปะอาจมีความหมายที่หลากหลาย แต่พอจะสรุปได้ว่า ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้าง 

หรือออกแบบขึ้นตามความคิด จินตนาการ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกมาทางผลงาน 

ทำให้เกิดความพึงพอใจของผู้สร้าง

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ได้แบ่งศิลปะออกเป็นแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญ  ดังต่อไปนี้

 

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 

 

         มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตาม      จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์   

   วิจารฯ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 

   ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ   ชื่นชม 

   และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

            

            มาตฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

   ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างาน

   ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

   และสากล

 

 

 

 

สาระที่ 2 ดนตรี
       มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรี

อย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

          มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

 

 

 

สาระที่ 3 นาฏศิลป์
         มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ถ่าย  ทองความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

            มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

ของนาฏศิลป์ที่เป็น มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล