โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

    ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา  2563

....................................................................

 

    ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ตามรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

1. ระดับชั้นและจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

 1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา

  1.1.1  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล     อายุระหว่าง  2 -  3 ขวบ      จำนวน  60  คน

  1.1.2  ระดับชั้นอนุบาล 1         อายุระหว่าง  3 -  4 ขวบ      จำนวน  20  คน

  1.1.3  ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3  ไม่มีการรับสมัคร  หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร
           ณ  สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ   และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

 1.2 ระดับประถมศึกษา

  1.2.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   อายุระหว่าง  6 – 7    จำนวน  105  คน 

  1.2.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6   ไม่มีการรับสมัคร  หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร

           ณ  สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ   และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

2.  กำหนดการรับสมัครและทดสอบ

2.1 แจ้งความจำนง ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานธุรการ ชั้น 1  อาคารประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563
เวลา 08.30 - 15.30 น. 
(ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ ยกเว้นวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562

2.2 ค่าสมัคร จำนวน ชุดละ 100 บาท (ชำระเงินในวันที่ยื่นใบสมัคร)

 

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 คลิกดาวน์โหลดที่นี้

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

 

3.  หลักฐานประกอบการมาแจ้งความจำนง

3.1  สำเนาสูติบัตร    จำนวน   1   ฉบับ

3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   1   ฉบับ 

3.3  รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว    จำนวน   2   ใบ

3.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิม (ปพ.7)  ฉบับจริง จำนวน   1  ฉบับ

3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา –  มารดา อย่างละ  

จำนวน  1 ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ (ถ้ามี)  

 

4.  วิธีการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

4.1 ใช้อายุเกณฑ์การศึกษา นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2563

4.2 ถ้ามีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารยื่นความ

จำนง และการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน ตามกำหนดเวลา 

4.3 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตฯ 

และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.satit.cmru.ac.th                    

4.4 รายงานตัว พร้อมชำระเงิน วันที่  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิต

 

กำหนดการ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  21 มกราคม  2563 

2. ทดสอบนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน วันที่  25 – 26 มกราคม 2563 

3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม 2563 

4. รายงานตัว พร้อมชำระเงิน วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.satit.cmru.ac.th
และ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th

 

 

ระดับปฐมวัย

     เตรียมอนุบาล    อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 1         อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 2         อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 3         อายุต้องครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุต้องครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน และผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย)

หมายเหตุ ทางโรงเรียนรับนักเรียนตามเกณฑ์ ตาม พรบ.การศึกษาปี 2550

 

 


 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โทร. 053-8855983,053-885591 โทรสาร. 0-5335-7099