โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

   

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา  2564

....................................................................

 

   

ตามประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน และกำหนดการต่าง ๆ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในข้างต้น โรงเรียนสาธิตฯ จึงขยายเวลาในการรับสมัครนักเรียน และกำหนดการต่าง ๆ ตามประกาศดังกล่าว   ดังรายละเอียดดังนี้

 

1. ระดับชั้นและจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

 1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา

  1.1.1  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล     อายุระหว่าง  2 -  3 ขวบ      จำนวน  60  คน

  1.1.2  ระดับชั้นอนุบาล 1         อายุระหว่าง  3 -  4 ขวบ      จำนวน  20  คน

  1.1.3  ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3  ไม่มีการรับสมัคร  หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร
           ณ  สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ   และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

 1.2 ระดับประถมศึกษา

  1.2.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   อายุระหว่าง  6 – 7    จำนวน  105  คน 

  1.2.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6   ไม่มีการรับสมัคร  หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร

           ณ  สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ   และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

2.  กำหนดการรับสมัครและทดสอบ

2.1 แจ้งความจำนง ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานธุรการ ชั้น 1  อาคารประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 - 15.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 

2.2 ค่าสมัคร จำนวน ชุดละ 100 บาท (ชำระเงินในวันที่ยื่นใบสมัคร)

 

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา  2564 คลิกดาวน์โหลดที่นี้

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ ปีการศึกษา 2564 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

 

3.  หลักฐานประกอบการมาแจ้งความจำนง

3.1  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)     จำนวน   1  ฉบับ

3.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)     จำนวน  1  ฉบับ

3.3  รูปถ่ายนักเรียน ปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว หรือ ขนาด 3 x 4 นิ้ว     จำนวน  2  ใบ

(รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

3.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิม (ปพ.7) ฉบับจริง     จำนวน  1  ฉบับ

3.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา

อย่างละจำนวน  1  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3.6  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีมีผู้ปกครอง)

จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3.7  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ กรณีมีโรคประจำตัว/ความพิการ หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี) 

                   ** หลักฐานเอกสารในการสมัครที่เป็นสำเนา ผู้ปกครองต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยและเมื่อยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเอกสารการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ หากเอกสารหลักฐานไม่ครบตามที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและไม่รับพิจารณา **

 

4.  วิธีการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

4.1 ใช้อายุเกณฑ์การศึกษา นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2564

4.2 ถ้ามีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารยื่นความจำนง
และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน ตามกำหนดเวลา

4.3 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  24 กุมภาพันธ์  2564  ณ  โรงเรียนสาธิตฯ
และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.satit.cmru.ac.th  และ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th                 

4.4 รายงานตัว พร้อมชำระเงิน วันที่  1 – 2  มีนาคม  2564  ณ  ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ 

 

กำหนดการ

1. ยื่นเอกสาร พร้อมหลักฐาน
ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์ 
วันที่  17 กุมภาพันธ์  2564 

3. ประเมินพัฒนาการนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองพร้อมนักเรียน
วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2564

3. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 

4. รายงานตัว พร้อมชำระเงิน
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564

ประกาศ ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.satit.cmru.ac.th
และ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th

 

ระดับปฐมวัย

     เตรียมอนุบาล    อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 1         อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 2         อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 3         อายุต้องครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุต้องครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน และผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย)

หมายเหตุ ทางโรงเรียนรับนักเรียนตามเกณฑ์ ตาม พรบ.การศึกษาปี 2550

 

 


 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โทร. 053-8855983,053-885591 โทรสาร. 0-5335-7099