โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Google Map API 3 - 01 
สาม + สาม เท่ากับ = ??
ห้า , หก
ที่อยู่ติดต่อ

: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiangmai Rajabhat University Demonstration School
เลขที่ 202 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จัังหวัดเชียงใหม่ 50300

: SatitCMRU@cmru.ac.th

: โทร. 053-885591,053-885583 Fax 053-357099

: SatitCMRU@cmru.ac.th