โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าเทอม ปี 2565

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด : ค่าเทอม ปี 2565

ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2564


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2564


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

วันอังคารที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


ใบสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


รายละเอียด เงื่อนไข การประกันอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


รายงานประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด : รายงานประจำปี 2563

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564


แบบฟอร์มมอบหมายภาระงาน ลากิจ ลาพักผ่อน

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563


แบบฟอร์มมอบหมายภาระงานเพื่อไปราชการ

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563


แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563


ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2563


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2563


ค่าเทอม ปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด : ค่าเทอม ปี 2564

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


ตารางเวลามาเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


ใบสำคัญรับเงิน-เรียนฟรี-15-ปี-63 ชั้นประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


ใบสำคัญรับเงิน-เรียนฟรี-15-ปี-63 ชั้นอนุบาล

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


เอกสารยืนยันการรับงบประมาณจากรัฐบาล เรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและเฝ้าดูแลความเสี่ยงจาก COVID-19 และไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2

วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


ค่าเทอม ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด : ค่าเทอม ปี 2563

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗)

คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗) แบบ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


ไฟล์นำเสนอโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


แบบฟอร์มรายงานผลการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม

เริ่มใช้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มโครงการ เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


PortflioStudent

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด : PortflioStudent

ตัวอย่าง บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดกิจกรรม โครงการ

2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


เอกสารสมัครนักเรียน และยื่นความจำนงค์

วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ลาออก)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


แฟ้มสะสมผลงาน (บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ใบลาบุคลากร (บค.ล1)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558