โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

2564

วันศุกร์ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

2564

วันอังคารที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2564

วันอังคารที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่องคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 46 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม

2564

วันพุธที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “รักษ์ไทย” (วันสุนทรภู่ , วันภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564

2564

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เปลี่ยนแปลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2564)

2564

วันศุกร์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2564

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษา

2564

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

2564

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2564

วันพุธที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

2564

วันพุธที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประเมินและพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

2564

วันพุธที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2564

2564

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดีน ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาและรวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2564

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2564

วันจันทร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2564

วันพุธที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

2564

วันพุธที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

2564

วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเวรวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

2563

วันศุกร์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

2564

วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

2563

วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564)

2564

วันจันทร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2563

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2563

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2563

วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) (นางสาวดวงกมล ลือศักดิ์)

2563

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2563

2563

วันศุกร์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

2563

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

2563

วันอังคารที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันอังคารที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2563

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลนักศึกษา ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้านการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

2563

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

2563

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษา

2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

2563

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

2563

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย

2563

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564

2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันอังคารที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2563

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางสาวอิสริยา ชมพูศรี และนางเกศแก้ว มีทรัพย์)

2563

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2564

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2563

วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง บุคลากรเดินทางไปราชการ (วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ บ้านห้วยมะโอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2563

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2564 ระดับประถมศึกษา

2564

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันคริสต์มาส)

2563

วันพุธที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา

2563

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย

2563

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กดีเด่น และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านต่าง ๆ ของเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563

2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

2563

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ

2563

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ระดับปฐมวัย

2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม)

2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ระดับประถมศึกษา

2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 พ.ย. 63 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับหน่วยงานภาย

2563

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมศิลปะการแสดงล้านนาร่วมสมัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2563

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

2564

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563)

2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก

2563

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7- 8 พฤศจิกายน 2563 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community Learning : PLC) ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ผ่านแผนฃจัดการเรียนรู้ 5 องค

2563

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนกิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันฮาโลวีน)

2563

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “ยี่เป็งรำลึก” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย

2563

วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ชิงแชมป์ระดับจังหวัด

2563

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา

2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ (นางวรารัตน์ หมอดู)

2563

วันจันทร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการสนามแห่งปัญญาโดยใช้สมองเป็นฐาน (สนามBBL)” ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2563

วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2563

วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

2563

วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานการแสดงพิธีเปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

2563

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

2563

วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

2562

วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 63 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Coaching and Mentoring) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบร

2563

วันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และเยาวชนต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563

2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

2563

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

2563

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา

2563

วันอังคารที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2563

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “รักษ์ไทย” (วันสุนทรภู่ , วันภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2563

วันพุธที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

2563

วันพุธที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันพุธที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันพุธที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด สมุด การเก็บเงินค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และการจัดจำหน่ายชุดพื้นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด สมุดการเก็บเงินค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และการจัดจำหน่ายชุดพื้นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

2563

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ งานเปิดบ้านวิชาการ “SMART PUTTI 2020” โรงเรียนพุทธิโสภน

2562

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2562

2562

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์พัฒนาอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก ตอน ผักยืนต้น”

2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก สำหรับพี่เลี้ยงเด็กและครูอนามัยโรงเรียน

2562

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2562

วันพุธที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตระดับประถมศึกษา

2562

วันพุธที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย

2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม NARIT Friends Day

2562

วันอังคารที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการอบรม การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563

2562

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ (เพิ่มเติม)

2562

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chaingmai Next)”

2562

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2563

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2563

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใ

2562

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 18

2562

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

2562

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที”

2562

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน “COVER DANCE” ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”

2562

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที”

2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2563

2562

วันพุธที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2562

วันพุธที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

2562

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน

2562

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2562

วันศุกร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

2562

วันจันทร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

2562

วันจันทร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันจันทร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันคริสต์มาส)

2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย

2562

วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา

2562

วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ

2562

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงาน “International Day 2019”

2562

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด เด็กแกร่ง กล้าโชว์

2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 13”

2562

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล IFT Chiang Mai

2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหารอย่างเท่าทันการบริโภคสำหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล"

2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก

2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “ยี่เป็งรำลึก” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันศุกร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

2562

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ (เชียงใหม่) สหกรณ์โคนมห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพุธที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ดาวพระศุกร์” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพุธที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนอบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์ ibit microbit และการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฏิบัติการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

2562

วันพุธที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ร้านโครงการหลวงและตลาดขายผักผลไม้สด สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561

2562

วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 (เทศบาลนครเชียงใหม่)

2562

วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

2562

วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 5 ณ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

2562

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

2562

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากร และการเก็บทรัพยากรท้องถิ่น

2562

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

2562

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม

2562

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการอบรมและสังเกตการณ์ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

2562

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2562

2562

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์แบบ Sumo Robot 1KG RC

2562

วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

2562

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดฟ้อนเล็บ งาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย

2562

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันศุกร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสือสนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยุวทูตธรรม

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรดำเนินการขนกล้าหญ้าแฝก ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่และควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารี

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่องให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดงาน PEA N1 Innovation Day 2019 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเต้น WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์โลก ณ เมืองฟีนิกซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2562

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2562

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและ การจัดการขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

2562

วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

2562

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

2562

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูอนามัยโรงเรียน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2562

วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2562

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน

2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี “Prize Winner Concerts” ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน

2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการบูชาเสาอินทขิล

2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

2562

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2562

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2562

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 - 2564

2562

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562

2562

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 (คณะครุศาตร์)

2562

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2562

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25622

2562

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัด จำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2562

2562

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ภาคฤดูร้อน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

2562

วันศุกร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม “Effective Teaching for Large Classes with Let’s Go”

2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับเงินค่าชุดนักเรียน ของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2561

วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อน

2561

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

2561

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม steam design process

2561

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2561

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

2562

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2562

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับเงินชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2562

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2561

2562

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันจันทร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 3

2561

วันจันทร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูอนามัยโรงเรียน

2561

วันจันทร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน ณ Hidden Village Chiang Mai เมืองไดโนเสาร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

2561

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

2561

วันอังคารที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

2561

วันอังคารที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 หนองป่าครั่ง

2561

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันครู ประจำปี 2562

2561

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562

2561

วันอังคารที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” แผนกปฐมวัย ประจำปี 2562

2561

วันอังคารที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

2561

วันอังคารที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กดีเด่นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

2561

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

2561

วันพุธที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2562

2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬา “กรีฑาสัมพันธ์”

2561

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เดือน ธันวาคม - มีนาคม 2562

2561

วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ

2561

วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการการประกวดฟ้อนเล็บ

2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงาน “International Day 2018”

2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561

2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสนุกได้ ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning

2561

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

2561

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด เด็กแกร่ง กล้าโชว์

2561

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแล นักเรียนเข้าชมงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย

2561

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Chiangmai Kindergarten Olympic 2018” งานแข่งขันกีฬาอนุบาล

2561

วันอังคารที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561 ฉบับที่ 3 (เพิ่มเติม)

2561

วันจันทร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครู นักเรียนและพี่เลี้ยงธนาคารโรงเรียน

2561

วันจันทร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา

2561

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2561

วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2561

วันพุธที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2561

วันพุธที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2561

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทรายตะวัน 2018 คัพ

2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่”

2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “3D Smart Classroom ในศตวรรษ 21”

2561

วันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์กรสุขภาวะ ที่สร้างได้ด้วยมือเรา”

2561

วันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

2561

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ แบบบังคับมือ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันพุธที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง เรื่อง ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

2561

วันอังคารที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561

2561

วันอังคารที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนแห่งการพัฒนาทักษะด้านการคิด

2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2561

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “การให้การปรึกษาวัยรุ่น”

2561

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม”

2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน”

2561

วันอังคารที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3 ) จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Dance to your dream boonterm (บุญเติมเต้นเติมฝัน) ปีการศึกษา 2561

2561

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

2561

วันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561

2561

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

2561

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

2561

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561

2561

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันไข่ตกตึก และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา

2561

วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการขยายออนไลน์”

2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) และการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

2561

วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


รื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

2561

วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4

2561

วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรดำเนินการขนกล้าหญ้าแฝก ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15

2561

วันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพิ่มเติม

2561

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

2561

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2561

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

2561

วันพุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน ณ เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประชุมปฏิบัติการ เรียนรู้บทเรียนสะเต็มศึกษา

2561

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดำเนินชีวิตอย่างไร? ให้ห่างไกลโรค”

2561

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม)

2561

วันพุธที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันพุธที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสุขภาพจิตการกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านพลังใจ (จิตวิทยาการกีฬา)

2561

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน”

2561

วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม “อบรมครูที่ปรึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

2561

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “คุณลักษณะเด่นที่ครูพึงเป็น เพื่อพัฒนาศิษย์ให้โดดเด่นและเป็นคนดี”

2561

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

2561

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวด “Doraemon Singing & Dancing Contest”

2561

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่

2561

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั้ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561” (อนุบาล)

2561

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องเรียน

2561

วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช่วยสอนประจำห้องเรียน

2561

วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561”

2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน และดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันพุธที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร สำหรับประจำวันจันทร์ – วันศุกร์

2561

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัด จำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561

2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และจัดทำ ID plan

2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการภาคฤดูร้อน ณ หมู่บ้านลึกลับไดโนเสาร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อน

2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ

2561

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

2561

วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564)ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จังหวัดเชียงใหม่

2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


คำสั้ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร

2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

2560

วันพุธที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7

2560

วันจันทร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย

2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2560

วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

2561

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน ณ ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2560

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบแว่นสายตา (ฟรี)

2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2560

2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 9

2560

วันเสาร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดทำข้อมูล วิเคราะห์งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2560

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

2560

วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก”

2560

วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมาวิชาการ “การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู”

2560

วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 16 (เพิ่มเติม)

2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

2560

วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561

2560

วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2560

วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากร ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน การทดสอบความรู้ทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

2560

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561

2560

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖

2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕60

2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

2560

วันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “กรีฑาสัมพันธ์” ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักสร้างสุขในองค์กร

2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนกาณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2560

วันพุธที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “100 ปีชาตกาล หลวงปู่จันทร์ กุสโส” ณ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2560

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการสอบในโครงการธรรมศึกษา ประจำปี 2560

2560

วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา เพิ่มเติม

2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย

2560

วันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๔ “นครสวรรค์เกมส์”

2560

วันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ (บุคลากร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง อบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ แผนกประถมศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ฝึกคำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ แผนกปฐมวัย สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั้ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Better English Learning; Imagining the Future”

2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา

2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)

2560

วันพุธที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันอังคารที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันอังคารที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ วันที่ 25 - 19 ตุลาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ - ระยอง

2560

วันศุกร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับบริบาลและระดับปฐมวัยตามศาสตร์ของพระราชา

2560

วันอังคารที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2560

วันศุกร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2560

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน แผนกปฐมวัย

2560

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2560

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕60

2560

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหารอาเซียน ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

2560

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 3

2560

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมร่างหลักสูตรโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี)

2560

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากร ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน การทดสอบความรู้ทางวิชาการ PRE-GIFTED & EP (คณิต+วิทย์+อังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องลมชัก (Epilepsy)

2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อม คัดเลือก นักกีฬาและกรีฑา กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “นครสวรรค์เกมส์”

2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4

2560

วันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั้ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

2560

วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (เด็กไทยสุขภาพดี)

2560

วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

2560

วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

2560

วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรม “สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย” ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งแกนนำนักเรียนเพื่อรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรม “สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย” ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2560

วันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018

2560

วันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย

2560

วันจันทร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ตำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

2560

วันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน

2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา

2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม“วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรือง มอบหมายให้เข้าร่วม "มหกรรมคืนความรู้สู่สังคม"

วันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 10

2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรมครูอนามัยโรงเรียนและผู้นำนักเรียน ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน

2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

2560

วันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศ มหาวทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กรอบของตําแหน่ง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังของบุคลากร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเป็นครูพี่เลี้ยง

2560

วันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

2560

วันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ (KM) เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร”

2560

วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรือง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ เพิ่มเติม

2560

วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เพิ่มเติม

2560

วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2560

2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันไมโลฟุตซอล 2017 Road to Barcelona ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MR SOCCER ARENA จังหวัดเชียงใหม่

2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม คุณธรรมจริยธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


กำหนดการวิชาการและกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา2558

กำหนดการวิชาการและกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา2558

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559