โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
KM โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.กฤษฎา บุญชม

วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


แนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์

รศ.สนิท สัตโยภาส

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


แนวทางการเขียนบทความวิจัย

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


การเขียนโครงการตาม PL201

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับการรับใช้สังคม

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


การพัฒนาทางเศรษฐกิจในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เรียนอย่างไรให้จบการศึกษาตามเป้าหมาย

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ระบบและกลไกการบริการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แผนการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558